Warunki Zakupu

Ogólne Warunki Handlowe
Dorfner Minerals Polska Sp. z o.o.


§ 1.Definicje.
W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych przez:
a) Dostawa – umowa sprzedaży według kodeksu cywilnego, obejmująca wydanie Kupującemu towaru;
b) Kodeks cywilny – rozumie się Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93);
c) Kupującego – rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która złożyła Sprzedającemu zamówienie na dostawę towarów lub zawarła umowę ze Sprzedającym w zakresie regulowanym Ogólnymi Warunkami Handlowymi;
d) Ogólne Warunki Handlowe – rozumie się niniejszy dokument stanowiący Ogólne Warunki Handlowe;
e) Sprzedającego – rozumie się „Dorfner Minerals Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000334730;
f) Towar – wszelkie produkty, kopaliny, i inne świadczenia rzeczowe dokonane przez Sprzedającego na rzecz Kupującego;
g) Zawarcie umowy – należy rozumieć potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia złożonego przez Kupującego zawierającego istotne elementy umowy sprzedaży.

§ 2. Obowiązujące warunki.
(1.) Sprzedający dokonuje sprzedaży towarów na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, chyba że Kupujący i Sprzedający zawrą na piśmie osobną umowę, przy czym w nieuregulowanym jej zakresie zastosowanie mają Ogólne Warunki Handlowe.
(2.) Ustne ustalenia z Kupującym, jeżeli nie zostały potwierdzone na piśmie przez Sprzedającego, są nieważne.

§ 3. Oferta i zawarcie umowy.
(1.) Zamówienia Kupującego składane Sprzedającemu, w tym również poprzedzone wcześniejszą ofertą Sprzedającego, wymagają dla swojej ważności osobnego pisemnego, telefaksowego lub mailowego potwierdzenia przyjęcia do realizacji ze strony Sprzedającego, które może nastąpić w ciągu trzech dni po otrzymaniu zamówienia od Kupującego.
(2.) Prospekty i katalogi Sprzedającego nie stanowią oferty w znaczeniu nadanym przepisami kodeksu cywilnego. Dane zawarte w instrukcjach technicznych, na planach, certyfikatach i innych dokumentach technicznych są wiążące tylko wówczas, o ile Sprzedający potwierdzi to wyraźnie Kupującemu osobno na piśmie.
(3.) Wymiary, wagi, rysunki, ilustracje i pozostałe dane odnoszące się do towaru zawarte w katalogach, prospektach, okólnikach, ogłoszeniach, ilustracjach i cennikach dotyczące wagi, wymiarów, pojemności, kolorów oraz właściwości fizycznych i chemicznych lub wydajności, są danymi przybliżonymi.
(4.) Właściwości towaru o których mowa w punkcie poprzednim są wiążące tylko w przypadku, gdy zostało to wyraźnie potwierdzone osobno na piśmie przez Sprzedającego.
(5.) Kupujący może na swoje ryzyko, sprawdzić przydatność próbki towaru oraz zasięgać informacji u Sprzedającego odnośnie zakresu tolerancji i możliwości technicznego zastosowania (parametry techniczne).

§ 4. Dostawa i czas świadczenia usługi.
(1.) Ze względu na technologię produkcji, podane przez Sprzedającego terminy dostaw towaru są terminami przybliżonymi i nie są wiążące, o ile Sprzedający i Kupujący wyraźnie ich nie uzgodnią osobno w formie pisemnej.
(2.) Terminy dostaw towarów należy liczyć od momentu zawarcia umowy, chyba że dokonano osobnych ustaleń z zachowaniem formy pisemnej. Niezależnie od wzajemnych uzgodnień, terminy dostaw mogą ulec wydłużeniu o czas potrzebny na uzyskanie niezbędnych pozwoleń.
(3.) W przypadku, wystąpienia okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi winy, i które utrudnią, opóźnią lub uniemożliwią w całości albo w części wykonanie dostaw towarów, Sprzedający może wydłużyć termin dostawy całości lub części towarów o czas trwania tych okoliczności oraz o odpowiedni czas rozruchu.
(4.) Jeśli wystąpią okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, i które w sposób długotrwały uniemożliwią wykonanie przyjętych obowiązków, jest on uprawniony do rozwiązania całej umowy lub jej części. Sprzedający nie odpowiada w szczególności za interwencje urzędów, nieprzewidywalne zakłócenia pracy zakładu, strajk, lokaut, zakłócenia w pracy spowodowane politycznymi lub gospodarczymi stosunkami, nieuniknione braki surowców, opóźnienia w transporcie z winy innych zakładów, od których zależny jest zakład Sprzedającego. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kupującego o braku możliwości albo utrudnieniach w dostawie towarów.
(5.) Jeśli okoliczności o których mowa w punkcie 2 i 3 trwają ponad 3 miesiące, Sprzedający jest uprawniony, po upływie ustalonego terminu dostawy, do jednostronnego rozwiązania Umowy.

§ 5. Zamówienia indywidualne.
(1.) Towary wyprodukowane na indywidualne zamówienie Kupującego nie podlegają zwrotowi. Anulowanie (odwołanie) zamówień indywidualnych jest możliwe tylko za wyraźną i pisemną zgodą Sprzedającego.
(2.) Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikacji praw własności lub innych praw oddawanych mu do dyspozycji wzorów i innych dokumentów. Odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa wyłącznie na Kupującym, który wyrówna Sprzedającemu szkodę, jeżeli Sprzedający będzie zobowiązany do jakiejkolwiek zapłaty za korzystanie lub naruszenie tych praw.

§ 6. Wagi, wilgotność.
(1.) Obliczanie wagi następuje przy kierowaniu towaru do wysyłki, na wadze w zakładzie Sprzedającego lub jego dostawców, niezależnie od tego, jakim środkiem transportu dostarczany jest towar. Potwierdzenie wagi następuje w oparciu o dowód ważenia.
(2.) W przypadku towarów wilgotnych, Kupujący nie możne powoływać się na różnice w wilgotności wynikające z warunków pogodowych.
(3.) Przy dostawie towarów w workach, waga brutto jest traktowana jako waga netto. Odchylenia od wagi brutto w granicach do 3% uznaje się za dopuszczalne.

§ 7. Zamówienie transportu, zamówienia zbiorcze.
(1.) Transportu towarów dokonuje Sprzedawca wyłącznie na pisemne zamówienie Kupującego. Terminy dostaw są potwierdzane pisemnie przez Sprzedającego.
(2.) W przypadku braku wyraźnego uzgodnienia, zamówiony towar pozostaje u Sprzedającego do dyspozycji Kupującego przez okres maksymalnie 26 tygodni. Przy zamówieniach zbiorczych  obejmujących dużą partię towarów i szeroki asortyment, Kupujący będzie przekazywał zamówienia, ze wskazaniem danego asortymentu oraz zapotrzebowania w danym miesiącu. O każdym takim zamówieniu Kupujący ma obowiązek zawiadomić Sprzedającego na conajmniej 4 tygodnie wcześniej.
(3.) W razie nie odebrania przez Kupującego towaru w terminie, o którym mowa w punkcie poprzednim zdanie pierwsze, Sprzedający może odstąpić od umowy z Kupującym i żądać od niego odszkodowania.

§ 8. Dostawa i przeniesienie ryzyka.
(1.) Z chwilą wydania towaru osobie wykonującej transport na zlecenie albo zamówienie Kupującego, ryzyka przypadkowego zniszczenia albo uszkodzenia towaru wysyłanego do miejsca wskazanego przez Kupującego ponosi Kupujący.
(2.) Umowę ubezpieczenia każdego transportu towarów zawiera Sprzedający na pisemny wniosek i koszt Kupującego.
(3.) O ile dostawa ma być wykonana przez przedsiębiorstwa transportowe działające na zlecenie Sprzedającego, Kupujący zadba o zapewnienie możliwości dojazdu do miejsca dostawy dla pojazdów o dmc 40 t. Kupujący odpowiada za szkody powstałe w majątku Sprzedającego, jak i odbiorcy towarów, gdy szkoda została spowodowana brakiem lub ograniczeniem możliwości dojazdu albo brakiem bezpiecznych warunków dojazdu.

§ 9. Ceny.
(1.) Ceny towarów zawarte w indywidualnych ofertach wiążą Sprzedającego tylko przez czas oznaczony w jego ofercie.
(2.) Ceny podawane są w kwotach netto, do podanych cen należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki.
(3.) Sprzedający i Kupujący mogą dodatkowo ustalić na piśmie, że podane przez Sprzedającego ceny towarów, uwzględniają koszty transportu i opakowań, jak również ubezpieczenia, cła lub innych kosztów dodatkowych i niezależnych od Sprzedającego.
(4.) O ile nie dokonano osobnych ustaleń na piśmie, Sprzedający jest uprawniony odpowiednio zwiększyć cenę towarów tak, aby dostosować ją do zwiększonych kosztów pozyskania materiałów, surowców i wynagrodzeń. W tym przypadku nie jest wymagana zgoda lub pozwolenie Kupującego. Zmiana ceny o której mowa w zdaniu poprzednim jest możliwa tylko wtedy, gdy czas dostawy wynosi co najmniej 6 tygodni, a wzrost kosztów nastąpi po zawarciu umowy.

§ 10. Płatności.
(1.) O ile nie zostało to odmiennie uzgodnione, cena za sprzedany Kupującemu towar oraz inne  należności od Kupującego, stają się natychmiast wymagalna w dniu doręczenia Kupującemu faktury VAT. Dotyczy to również przypadków doręczenia zastępczego.
(2.) Sprzedający jest uprawniony, nawet mimo innych wskazań Kupującego, zaliczyć od niego zapłatę w pierwszej kolejności na najstarsze zobowiązania.
(3.) Za datę płatności za towar uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego.
(4.) Stosowanie przez Sprzedającego przy zakupie większej ilości towarów osobno uzgodnionych upustów (rabat ilościowy), jest uzależnione od odbioru całego towaru i terminowej zapłaty przez Kupującego ceny. W przypadku zwrotu części towaru, na który Sprzedający wyraźnie się zgodził, i obowiązek ten nie wynikał z rękojmi albo gwarancji, udzielone już rabaty ilościowe zostają anulowane w stosunku do całej dostawy, z której wyniknęła przesyłka zwrotna. Wówczas Kupujący zobowiązany jest do odpowiedniej dopłaty stanowiącą równowartość upustu.
(5.) W przypadku, gdy po zawarciu Umowy nastąpi przekroczenie terminu płatności albo jeszcze przed terminem płatności ujawnią się okoliczności, wskazujące na znaczne obniżenie zdolności finansowania działalności, powodujących, że zapłata ceny przez Kupującego jest wątpliwa, wszystkie wierzytelności Sprzedającego w stosunku do Kupującego stają się wymagalne. Sprzedający może również odstąpić od zawartych z Kupującym umów, Zwłaszcza, jeżeli Kupujący nie uiści na żądanie Sprzedającego przedpłaty lub nie da innego zabezpieczenia dającego rękojmie zapłaty.
(6.) Sprzedający jest uprawniony do potrącenia lub zatrzymania otrzymanych od Kupującego kwot tylko wtedy, gdy istnieją wzajemne, bezsporne i wymagalne wierzytelności od Kupującego. Kupujący zgadza się na takie rozliczenia jego należności i zobowiązań względem Sprzedającego.
(7.) Przekroczenie przez Kupującego terminów płatności, uprawnia Sprzedającego, bez osobnych umów i wezwań, do naliczenia Kupującemu odsetek za zwłokę w wysokości 8 % ponad roczną stopę odsetek ustawowych. W uzasadnionych przypadkach, Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia wyższych odszkodowań za zwłokę.

§ 11. Zastrzeżenie własności.
(1.) Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanych Kupującemu towarów do czasu dokonania całkowitego rozliczenia dostawy, jak również spełnienia wszystkich innych warunków wynikających z zawartej z Kupującym umowy.
(2.) Towar na którym Sprzedawca zastrzegł swoje prawo własności nie może być przedmiotem zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie, i nie może być obciążany w innymi prawa na rzecz osób trzecich. Kupujący jest uprawniony do odsprzedaży towarów na których Sprzedający zastrzegł swoje prawo własności i do połączenia z innymi rzeczami, tylko w ramach stosowanej technologii produkcji. W razie połączenia takiego towaru z innymi rzeczami, Kupujący zobowiązuje się zapewnić Sprzedającemu współwłasność, przy uwzględnieniu stosunku wartości powiązanych ze sobą rzeczy.

§ 12. Ograniczenie odpowiedzialności.
(1.) Odpowiedzialność Sprzedającego za naruszenia Ogólnych Warunków Handlowych lub umowy zawartej z Kupującym z tytułu czynów niedozwolonych jest ograniczona do naruszeń powstałych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Zasada ta nie dotyczy roszczeń odszkodowawczych z tytułu utraty życia, uszkodzenia ciała i zdrowia. Powyższe nie narusza roszczeń odszkodowawczych niezależnych od istnienia winy wynikających z właściwych przepisów.
(2.) Jeżeli odpowiedzialność Sprzedającego jest wyłączona lub ograniczona, takie wyłączenie lub ograniczenie dotyczy także odpowiedzialności za działania zakładu Sprzedającego, urządzeń, pracowników i współpracowników Sprzedającego.
(3.) Jeżeli nie zostało to odmiennie uzgodnione w formie pisemnej, za materiały, składniki zamówienia, wskazówki wysyłki, przepisy, próbki, obróbki itp. oddane przez Kupującego do dyspozycji Sprzedającemu, Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W szczególności, Sprzedający nie jest zobowiązany sprawdzać ich pod względem zgodności z normami dopuszczającymi do obrotu handlowego i warunkami technicznego wykorzystania. W tych przypadkach Kupujący ponosi nieograniczoną odpowiedzialność i zwalnia Sprzedającego od wszelkich roszczeń ze strony osób trzecich.

§ 13. Prawo własności przemysłowej.
(1.) Wszystkie prawa dotyczące sporządzonych przez Sprzedającego rysunków, projektów i planów, w szczególności praw patentowych, autorskich i wynalazczych, przysługują wyłącznie Sprzedającemu. Wszystkie dokumenty sprzedaży, katalogi, wzorniki, cenniki itd., które zostały udostępnione Kupującemu, pozostają własnością Sprzedającego i powinny być na jego żądanie zwrócone.
(2.) Kupujący może używać znaku towarowego, nazwy handlowej, pozostałych znaków i prawa ochrony producenta lub Sprzedającego, tylko po wcześniejszym pisemnym pozwoleniu i tylko w interesie Sprzedającego.
(3.) Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za nie zastosowanie się do zaleceń Sprzedającego, dotyczących kształtów, wymiarów, kolorów i wag towarów, które naruszyły prawa osób trzecich. W takiej sytuacji, na Kupującego przechodzą wszystkie roszczenia ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia wyżej wymienionych przemysłowych praw ochrony, włącznie ze wszystkimi sądowymi i pozasądowymi kosztami. A jeżeli osoby trzecie będą kierowały do Sprzedawcy roszczenia, wówczas Sprzedający może zawiadomić te osoby o odpowiedzialności Kupującego, który na siebie tę odpowiedzialność przyjął. W każdym przypadku, Sprzedającemu służą wszelkie roszczenia od Kupującego w razie zaspokojenia roszczeń osoby trzeciej za naruszenia opisane w zdaniu drugim.

§ 14. Ochrona danych.
Kupujący wyraża zgodę, aby w granicach istniejących przepisów o ochronie danych, Sprzedający przetwarzał i przechowywał dane Kupującego przekazane Sprzedawcy związku z zawartą umową.

§ 15. Prawo właściwe, właściwość sądu, klauzula salwatoryjna.
(1.) Dla niniejszych warunków handlowych i wszystkich stosunków prawnych istniejących między Sprzedającym i Kupującym, stosuje się przepisy prawa polskiego.
(2.) Wszystkie spory wynikłe pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. Sprzedający ma jednak możliwość, według własnego wyboru, wniesienia pozwu do sądu właściwego dla siedziby Kupującego.
(3.) Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedającego, jeśli jest to prawnie dopuszczalne, dla wszelkich roszczeń wynikających z umowy, jest wyłącznie główna siedziba Sprzedającego w kraju, w którym została zawarta umowa.
(4.) Jeśli jakieś postanowienie zawarte w tej umowie lub w ramach innych uzgodnień jest lub stanie się nieważne, to pozostałe porozumienia zostają niniejszym nienaruszone i zachowują swoją ważność w świetle prawa. W takim przypadku Sprzedający razem z Kupującym powinni zastąpić nieważne postanowienie takim postanowieniem, które pokrywałby się z celem gospodarczym nieważnego postanowienia.
(5.) Ilekroć w warunkach ogólnych przewidziano formę pisemną, jej nie zachowanie skutkuje nieważnością ustaleń dokonanych w innej formie.